How to Use CSS in HTML ?

Marathi

HTML पेज मध्ये css add करण्याचे एकापेक्षा जास्त मार्ग आहेत.  ह्या ट्युटोरिअल मध्ये तीन पद्धती शिकवल्या गेल्या आहेत .

  • Internal Style Sheet
  • External Style Sheet
  • Inline Style Sheet

External Style Sheet

External style sheet file जेव्हा आपण असे करतो तेव्हा आपण एका file मधून पूर्ण वेबसाइट चे रूप पालटू शकतो .

प्रत्येक पेज ला आपल्या external style sheet हि <link> element समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.  आणि ती  <head> च्या section मध्ये समाविष्ट  केली जाते.

<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>

Internal Style Sheet

Internal style sheet आपण <head> च्या आत वापरली जाते.  जेव्हा आपल्याला क्वचित एकाद्या attribute ला CSS देतो.  तेव्हा Internal style sheet  चा वापर केला जातो.

Internal styles आपण  <style> च्या आत वापरतो:

<head>
<style>
body {
    background-color: green;
}
</style>
</head>

Inline Styles

inline style आपण एकच घटक ला वेगळ्या पद्धतीने css देऊ शकतो.

inline styles जेव्हा आपण असे करतो तेव्हा ते आपण कोणत्या हि  attribute ला style देऊ शकतो.

खालील दिल्या उदाहरण प्रमाणे <h1> कलर आणि डाव्या बाजूने सरकाविण्यात आलं आहे :

<p style="color:blue;margin-left:30px;">This is a heading.</p>

English


There is more than one way to add a Cascading Style Sheet (CSS) to your HTML document. In this short tutorial I will explain the strengths and weaknesses of the four main methods.
Here is Four methods of adding CSS to HTML.

  • Internal Style Sheet
  • External Style Sheet
  • Inline style

External Style Sheet

With an external style sheet, you can change the look of an entire website by changing just one file!

Each page must include a reference to the external style sheet file inside the <link> element. The <link> element goes inside the <head> section:

<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>

Internal Style Sheet

An internal style sheet may be used if one single page has a unique style.

Internal styles are defined within the <style> element, inside the <head> section of an HTML page:

<head>
<style>
body {
    background-color: green;
}
</style>
</head>

Inline Styles

An inline style may be used to apply a unique style for a single element.

To use inline styles, add the style attribute to the relevant element. The style attribute can contain any CSS property.

The example below shows how to change the color and the left margin of a <h1> element:

<p style="color:blue;margin-left:30px;">This is a heading.</p>