How to Use Table in HTML ?

Chapter 5 : How to Use Table in HTML ?
Chapter 5 : How to Use Table in HTML ?

Marathi

टेबल टॅग हे टेबल बनवण्यासाठी वापरला जातो. टेबल मध्ये रंग विभागल्या आहेत त्याना <tr > हा टॅग वापरला गेला आहे . आणि प्रत्येक रांगेला <td> ह्या टॅग ने विभागले गेले आहे. td टॅग चा अर्थ table data असा होतो, म्हणजे ह्यात तुम्ही टेबल ची माहिती जमा करू शकता <td > ह्या मध्ये तुम्ही मजकूर, प्रतिमा, सूची, परिच्छेद, फॉर्म, इ. प्रदर्शन करू शकता.

<table> 
<tr> 
<td>row 1, cell 1</td> 
<td>row 1, cell 2</td> 
</tr> 
<tr> 
<td>row 2, cell 1</td> 
<td>row 2, cell 2</td>
 </tr> 
</table>

Tables and the Border Attribute

टेबल ची सीमा प्रदर्शित करण्यासाठी border attribute चा वापर केला जातो .

<table border="1">
 <tr> 
<td>Row 1, cell 1</td>
 <td>Row 1, cell 2</td>
 </tr>
 </table>

आणि….

<table border="5"> 
<tr> 
<td>Row 1, cell 1</td>
 <td>Row 1, cell 2</td>
 </tr> 
</table>

आपल्या Notepad मध्ये <html >, <head >, <body> तयार करा . आणि खालील दिल्या प्रमाणे <body> टॅग मध्ये खालील टाइप करा:

<table border="1">
<tr>
<td>Tables can be used to layout information</td>
<td>
<img src="http://www.simplycode.in/wp-content/themes/simplycode/images/logo.png"> </td>
</tr>
</table>

index.html म्हणून आपले वेब पेज जतन करा आणि आपल्या ब्राउझरमध्ये पाहा.

Headings in a Table

एक टेबल मध्ये शीर्षकाच्या <th> टॅग व्याख्या आहेत. म्हणजे टेबल च्या शीर्षक साठी आपण <th> table head चा वापर करतो.

<table border="1"> 
<tr>
<th>Heading</th> 
<th>Another Heading</th>
 </tr> 
<tr> 
<td>row 1, cell 1</td>
 <td>row 1, cell 2</td>
 </tr>
 <tr> 
<td>row 2, cell 1</td> 
<td>row 2, cell 2</td> 
</tr>
</table>

Cell Padding and Spacing

<table> ला दोन attributes आहेत. cellspacing आणि cellpadding हे attributes  स्वतंत्रपणे किंवा एकत्र वापरले जाऊ शकतात. खालील दिल्या प्रमाणे याचा वापर केला जातो.

<table border="1"> 
<tr> 
<td>some text</td> 
<td>some text</td>
 </tr>
 <tr> 
<td>some text</td>
 <td>some text</td> 
</tr>
 </table>

Cellspacing म्हणजे प्रत्येक <td > म्हणजे data cell च्या मध्ये जागा करणे .  (टेबल ग्रीड बनवण्यासाठी ओळी जाड करण्यासाठी ) <td > ची  पूर्वनिर्धारित रुंदी 0 असते.  जर त्यांची बॉर्डर  0 सेट केले असल्यास, सेल जागा ची  ओळ अदृश्य होईल.

<table border="1" cellspacing="5">
 <tr>
<td>some text</td>
 <td>some text</td>
 </tr>
<tr> 
<td>some text</td>
 <td>some text</td> 
</tr> 
</table>

Cellpadding हा <td> च्या आतील padding वाढवतो . ह्याची मूळ रूप हे शून्य आहे .  हे जास्त वापरण्यात येत नाही.  content जर border सोडून बाहेर जात असेल तर याचा वापर केला जातो.  Cellpadding  सुद्धा अदृश्य असते . आणि हे stylesheet मध्ये सुद्धा वापरले जाऊ शकते .

<table border="1" cellpadding="10">
 <tr> 
<td>some text</td>
 <td>some text</td>
 </tr>
<tr> 
<td>some text</td> 
<td>some text</td>
 </tr> 
</table>

Table Tags

TagDescription
<table>एक टेबल निश्चित करते
<th>एक टेबल शिर्षक निश्चित करते
<tr>एक टेबल सलग निश्चित करते
<td>एक टेबल सेल निश्चित करते
<caption>एक टेबल मथळा निश्चित करते
<colgroup>टेबल स्तंभ गट ठरवतो
<col>एक टेबल मध्ये एक किंवा अधिक स्तंभ विशेषता मूल्ये निश्चित करते

Table Size

टेबल  ला width attribute सुद्धा देऊ शकतो. ती निश्चित रुंदी किंवा परस्पर  रुंदी व्याख्या करू शकतो. निश्चित रुंदी साठी आपण pixel चा वापर करतो.  उदाहरण : <table width=”550″> टेबल ची 550 रुंद पिक्सेल एक टेबल निर्मिती होईल.  परस्पर  रुंदी अभ्यागत पाहण्यासाठी विंडो रुंदी   त्यामुळे हा कोड, <table width= “80%”>, स्क्रीन 80 टक्के व्यापलेले की एक टेबल निर्मिती होईल.टक्केवारी प्रमाणे निर्देशीत केले जाते.

English


Tables are defined with the <table> tag. A table is divided into rows (with the <tr> tag), and each row is divided into data cells (with the <td> tag). The letters td stands for table data, which is the content of a data cell. A data cell can contain text, images, lists, paragraphs, forms, horizontal rules, tables, etc.

<table> 
<tr> 
<td>row 1, cell 1</td> 
<td>row 1, cell 2</td> 
</tr> 
<tr> 
<td>row 2, cell 1</td> 
<td>row 2, cell 2</td>
 </tr> 
</table>

Tables and the Border Attribute

To display a table with borders, you will use the border attribute.

<table border="1">
 <tr> 
<td>Row 1, cell 1</td>
 <td>Row 1, cell 2</td>
 </tr>
 </table>

and….

<table border="5"> 
<tr> 
<td>Row 1, cell 1</td>
 <td>Row 1, cell 2</td>
 </tr> 
</table>

Open up your text editor or Notepad. Type in your <html>, <head> and <body> tags. From here on I will only be writing what goes between the <body> tags. Type in the following:

<table border="1">
<tr>
<td>Tables can be used to layout information</td>
<td>
<img src="http://www.simplycode.in/wp-content/themes/simplycode/images/logo.png"> </td>
</tr>
</table>

Save your page as index.html and view it in your browser.

Headings in a Table

Headings in a table are defined with the <th> tag.

<table border="1"> 
<tr>
<th>Heading</th> 
<th>Another Heading</th>
 </tr> 
<tr> 
<td>row 1, cell 1</td>
 <td>row 1, cell 2</td>
 </tr>
 <tr> 
<td>row 2, cell 1</td> 
<td>row 2, cell 2</td> 
</tr>
</table>

Cell Padding and Spacing

The <table> tag has two attributes known as cellspacing and cellpadding. Here is a table example without these properties. These properties may be used separately or together.

<table border="1"> 
<tr> 
<td>some text</td> 
<td>some text</td>
 </tr>
 <tr> 
<td>some text</td>
 <td>some text</td> 
</tr>
 </table>

Cellspacing is the pixel width between the individual data cells in the table (The thickness of the lines making the table grid). The default is zero. If the border is set at 0, the cellspacing lines will be invisible.

<table border="1" cellspacing="5">
 <tr>
<td>some text</td>
 <td>some text</td>
 </tr>
<tr> 
<td>some text</td>
 <td>some text</td> 
</tr> 
</table>

Cellpadding is the pixel space between the cell contents and the cell border. The default for this property is also zero. This feature is not used often, but sometimes comes in handy when you have your borders turned on and you want the contents to be away from the border a bit for easy viewing. Cellpadding is invisible, even with the border property turned on. Cellpadding can be handled in a style sheet.

<table border="1" cellpadding="10">
 <tr> 
<td>some text</td>
 <td>some text</td>
 </tr>
<tr> 
<td>some text</td> 
<td>some text</td>
 </tr> 
</table>

Table Tags

TagDescription
<table>Defines a table
<th>Defines a table header
<tr>Defines a table row
<td>Defines a table cell
<caption>Defines a table caption
<colgroup>Defines groups of table columns
<col>Defines the attribute values for one or more columns in a table

Table Size

The width attribute can be used to define the width of your table. It can be defined as a fixed width or a relative width. A fixed table width is one where the width of the table is specified in pixels. For example, this code, <table width=”550″>, will produce a table that is 550 pixels wide. A relative table width is specified as a percentage of the width of the visitor’s viewing window. Hence this code, <table width=”80%”>, will produce a table that occupies 80 percent of the screen.